5. Zoroaster – Hopp om evigt liv för ”det Godas” soldater.
För många är det svar Gilgamesh fick nere i underjorden, att något evigt liv inte finns, också i dag ohyggligt svårt att bära. Hur må det icke ha varit för tre à fyra tusen år sedan!

I Mesopotamien blev vi efter hand alltför många. Med ett växande antal barn och växande hunger började vi konkurrera med varandra om reviren.

Denna kamp om jordbitar tenderade att övergå från att ha varit ett område för jakt på andra djur till att bli ett krig mot angränsande stammar eller människohjordar. Detta blev, i ökande mån, det främsta sättet att få mat åt sina växande barnkullar.

I denna situation växer en ideologi fram med dubbel betydelse. Dels ger den ett optimistiskt svar på Gilgameshs pessimism om ett liv efter detta. Och dels skapar denna ideologi fanatiskt mordiska kämpar för den egna stammen eller Aristoteliska människohjorden.

Det namn med vilket denna ideologi förknippas är Zoroaster eller Zarathustra. I mytisk form finner vi det för mellan 3500 och 4000 år sedan. Denne Zoroaster har sannolikt varit den som gav oss fyra viktiga idéer förenade i en stark tro.

Den första idén är den att människans villkor på jorden djupast sett är en kamp mellan två metafysiska makter, den Goda och den Onda.

Den andra är att var och en av oss har en ”fri vilja” att välja om vi vill kämpa för den Goda eller den Onda makten.

Den tredje idén är att mellan dessa två makter finns ingen möjlighet till försoning eller uppgörelse. De Onda skall bara förintas! Krig mellan de Goda och de Onda kommer att fortsätta i några tusen år. Men sedan kommer den ”sista striden”, senare kallad Armageddon eller Apokalyps, i vilken de Godas soldater kommer att vinna över de Ondas.

Den fjärde viktiga idén blir då ett löfte till alla dem som med sin ”fria vilja” valt att kämpa och dö för den ”Goda” maktens seger. I klar motsats till den sanning som Gilgamesh lärde människorna, kommer dessa, det Godas kämpar, att belönas med ett liv efter detta, kanske till och med ett evigt liv! [6]
Men för dem som valt att kämpa för det Onda väntar något helt annat.

[6] Norman Cohn’s lysande lärda bok Cosmos, Chaos and the World to Come. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. Yale University Press 1993, är en långt bättre källa till denna kunskap än Friedrich Nietzsches klassiska Also sprach Zarathustra.