Home
 
 
USA - Vårt genetiska öde Print
 

Denna artikel publicerades i Finanstidningen i februari 2002.

De som vill se sina medmänniskor leva och inte dö bör välsigna och inte förbanna USA. Varför? Därför att kombinationen av USA's imperialism och diskriminering leder till den kulturella sortering inom Superhjärnor som ger oss våra liv.

När USA skulle sända sina elitförband till Afghanistan höll president Bush ett "pep talk" till dem i vilket han bl.a. sa: "Vi i USA är ingalunda de första som ägnar oss åt att sprida vår makt. Genom all historia har det varit en fast regel att den svage har hållits nere av den starke. Vi i USA kan faktiskt också anse oss värdiga vår globala hegemoni. Vi kanske till och med förtjänar lite beröm. Ty även om också vi har givit efter för den mänskliga naturens instinkt att härska över andra, har USA uppträtt med långt större rättvisa än vår makt kunde tillåtit. Om andra finge lika mycket makt som vi skulle de nog, likt Stalin och Hitler, genom sitt handlande visa hur måttfullt USA, trots allt, har uppträtt. Icke desto mindre har vi amerikanare, orättvist nog, fått mer av förbannelser än av beröm."

Citatet kommer nu inte från Bush. Med små omskrivningar är det 2.430 år äldre. Det lades av Thukydides i en atenares mun när han ville försvara Atens imperialism som ett utflöde av "den mänskliga naturens instinkt att härska över andra." Och så är det nog. I dag finns forskare som påstår att dominansbeteende, likt hunger och sex, ligger i vår reptilhjärna, som ett av våra djupast förankrade beteenden.

USA är inte bara imperialistiskt. Det är ett land som kunde ge mycken sysselsättning åt en svensk diskrimineringsombudsman. I några studenttidningar fanns t.ex. nyligen en annons från en provrörsbefruktare som sökte äggdonatorer med hög intelligens och prydliga kurvor. Bör sånt verkligen vara tillåtet? Nej, sa några ledamöter av Bushs nya "Bioetiska Råd". Jaså, sa ordföranden, då vill herrarna kanske också ha fritt fram för äggdonatorer med ärftliga sjukdomar? Jaså, inte det. Var drar ni då gränsen?

Vad vi ofta fördömer i USA är dess diskriminering mellan människor av olika slag. I USA är också intelligenstest normalt. Universitet släpper in ungdomar i enlighet med resultaten på deras IQ-test. Företag anställer folk med hjälp av IQ-konsulter som är experter på ungefär hur hög IQ en individ bör ha för ett visst jobb.

Detta kan ske därför att vi nu vet att vi inte är fullt så lika som vackra människorättsdeklarationer säger. Ty den genetiska forskningen har visat att mellan två icke besläktade människor finns det mellan tre och sex miljoner alleleskillnader, dvs genvarianter, i fysiska och mentala drag.

Det som svensk schimpansdebatt vanligen kallar diskriminering vill jag kalla kulturell sortering. Den utgör ett tredje steg i vårt släktes långa historia.

För inemot fyra miljarder år sedan kom det första livet, i form av bakterier. Evolutionen har tagit så lång tid på sig för att skapa oss "uppblåsta bakterier".

För tre miljoner år sedan hade människor och schimpanser samma hjärnvolym. De senare ligger fortfarande kvar på cirka 400 centiliter. Vi har fått en liter till. Det är resultatet av en naturlig selektion som gjort oss till jordens herrar.

Men vad är det som gjort att vi de senaste 40 åren har lyckats ge liv åt lika många nya människor, tretusen miljoner, som under hela vår tidigare existens om cirka fem miljoner år? Vad är det som på bara fyrtio år varit lika livgivande som fem miljoner års omedveten evolution?

Svar: den medvetna kulturella sorteringen som skett, främst i USA's multinationella Superhjärnor! Det är åtminstone min hypotes.

Sortering av vad?

Det tog naturen tre miljoner år att öka den individuella människohjärnans volym med en liter. Om man slår samman tre individuella hjärnor om 1500 centiliter vardera och får dem att fungera som en enda, då har vi åstadkommit en volymökning av intelligensbasen som är tre gånger så stor som tre miljoner år av individuell tillväxt.

Bakom en verbal dimridå av "kunskaps- eller kompetenssamhälle, humankapital, brain capacity, brain drain och nätverk" ligger främst denna kulturella sortering av människors mätbara och högst varierande intelligens.

Inom USA's men även, om än mera dolt i dessa dimmor, i våra europeiska multinationella företag slår man på liknande sätt samman tusentals och hundratusentals högt begåvade individuella hjärnor och får dem att fungera som hjärnceller, neuroner, innanför vad jag i mina senaste två böcker kallat "samtänkande Superhjärnor".

Ur dessa kommer de uppfinningar som mer än fördubblat jordens matproduktion de senaste fyrtio åren och som låter 200.000 nya barn överleva varje ny dag. Det är genom dessa imperialistiska företags globala nätverk som denna mat också kan distribueras ut till världens fattiga. Extrem hunger förekommer numera bara i länder som för krig eller i ett par kvarvarande kommuniststater.

Slutsats: Summan av USA's imperialism och diskriminering eller, vilket är samma sak, dess globala makt och medvetna kulturella sortering av människor med olika begåvning, har på 40 år skapat en global ekonomisk styrka som varit lika livgivande som den, som det tog evolutionen fem miljoner år att ge oss människor.

Det är, mer än något annat, denna amerikanska skapelse av kulturell sortering inom samtänkande Superhjärnor som givit tretusen miljoner nya barn efter 1960 deras liv. Därför bör nog de som vill se sina medmänniskor leva och inte dö välsigna och inte förbanna USA.

Gunnar Adler-Karlsson

 

Comments

There are no comments yet - feel free to add one using the form below...


Page 1 of 0 ( 0 comments )

You are not authorized to leave comments - please login.
 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems