Home
 
 
7. Socialdemokraternas tveksamhet Print
Kapitalets koncentration är ett faktum. Denna process har pågått sedan minst 1200-talet i det privata jordbruket i England. Den var ett allmänt samtalsämne när Marx gick i kolt. Den har gått snabbare än nånsin efter 1945. Kapitalet har skapat ett ofantligt koncentrerat näringsliv. I stort sett är hela den privata industrin i Sverige centralstyrd. För att stå emot denna enorma makt har socialdemokratin också tvingats bygga upp en stark centraliserad maktapparat. För att lyckas med det var man tvungen att finna ett par karnfrågor med vars hjälp man kunde vinna och binda massorna. Arbetslösheten var - och är - en sådan fråga. Lönen en annan. Kampen om arbetet tillsammans rned kampen om lönernas storlek ar de karnfrågor som hållit samman den demokratiska socialismen i Sverige. Bägge dessa frågor ar klart materiella. Bagge binder socialdemokraterna till samma yttre revirintressen som dominerar den privata industrins inriktning. Kulturen har varit något som kommit i andra hand. Så också skolan. Socialdemokraterna upprepar i dag, lika mycket som högerns företrädare, påståendena att skolan skall förbereda barnen för arbetslivet. Socialdemokraterna klarar arbetslösheten genom att i verkligheten använda skolan som parkeringsplats för de på arbetsmarknaden onödiga, Därigenom bidrar också de till en korruption av skolan. Om socialdemokraterna alls vill ha något inflytande över manniskornas tänkande i framtiden, ar det viktigt att de, med det snaraste, utvecklar en aktiv politik för att påverka det inre revirets inriktning. Alla statsmakter bygger på monopolisering av det fysiska våldet kombinerad med en manipulering av människornas varderingar. Därom har jag lagt ut texten i min Lärobok för 80-talet. Vad som ar viktigt har ar att skolan torde erbjuda en av socialdemokraternas få möjligheter att alls påverka människornas värderingar och individernas inre liv. Det galler inte bara att sy in arbetslösa individer i en eller annan studieanstalt. Det galler i långt högre grad vad individerna erbjuds i dessa anstalter: om de passivt parkeras där med hjalp av någon tom undervisningsunderhållning, eller om man lyckas få fram det där lilla subjektiva elementet, som ger dem ett aktivt och självständigt livsinnehåll och den subjektiva viljan att anstränga sig och studera hårt. Hittills har socialdemokraterna mest tänkt på skolan i kvantitativa termer. Nu galler det att se på den ur kvalitativ synpunkt. Inte mängden av studieplatser utan studiernas innehåll ar det som ar viktigt, om vi verkligen vill skapa aktiva, levande, demokratiska människor med ett eget inre tankeliv. Jag tror det ar utomordentligt viktigt att socialdemokraterna snabbt börjar tanka - och helst handla - i dessa frågor, att de stimulerar fram en politik som utnyttjar skolan och det inre reviret för att frigöra människorna från fåtalet kapitalägares ekonomiska maktutövning och andliga passiviseringspolitik. Om de inte gör det nu, kommer nämligen det privata naringslivet att rycka till sig all makt över människornas tankande med hjalp av den nya massmediateknik som snabbt väller in över oss från USA. Med hjalp av den kommer naringslivet att skaffa sig en sådan makt över folkets inre revir att folket med uppsträckta armar kommer att överlåta all makt till amerikanska multinationella företag och låta våra inhemska politiker bli an mer av underhållande sprattelgubbar an de redan ar. Självbevarelsedriften borde alltså få SAP att vakna till i dessa frågor.
 

 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems