Home
 
 
Kap. XVII. Asiaterna - européernas "gula fara". s. 274 Print

 

Kapitel XVII.

Asiaterna - ­Européernas "gula fara"

 

1. ASIATERNA HAR HÖGRE IQ.

 

Redan i föregående kapitel, i tabellen på sidan 269, gav jag goda skäl att tro att asiaterna spöar oss vita i intelligens. Åtskilliga siffror finns i Klockkurvan (1) liksom i Rushtons bok. Men då dessa à priori är misstänkt högerapologetiska för många, vill jag hänvi­sa till en måhända mera trovärdig källa.

 

Thomas Sowell, en afroamerikansk forskare vid Stanford universi­tetet, publicerade 1994 en rejäl lunta om "Race and Culture", en global undersökning av ras och kultur. Sowell är helt på det klara med afro­amerikanernas sämre testresultat även om han inte vill tro på distribu­tionsskolans biologiska förklaring.

 

Sowell intresserar sig också för de asiatiska IQ-resultaten. Han ger t.ex. siffror för IQ-test av 14-åringar jorden runt. I dem ligger barn från Australien, England, USA, Västtyskland och Sverige på ett resul­tat mellan 21.3 och 24.6 medan de japanska barnen ligger på 31.2 eller drygt en tredjedel högre.

 

En jämförelse som Sowell också rapporterar gäller de SAT, Scholas­tic Aptitude Tests, som åtskilliga hundratusen amerikanska studenter har genomgått år ut och år in. 1981 visade det sig att på den högsta nivån i matematik, över 700 punkter, fanns det fler ungdomar med asi­atisk bakgrund än alla svarta, mexikaner, puertoricaner och indianer ihop, trots att dessa var tre gånger så många.

 

Inte heller kan asiaternas extremt goda resultat förklaras med bättre social bakgrund. Asiatiska studenter från familjer med mindre än 6,000 dollar i årsinkomst hade bättre resultat än de andra nämnda grupperna från familjer med över 50,000 dollars inkomst. Och i Hong Kong, där de engelska familjerna haft betydligt högre inkomster än kineserna, spöar kinesiska skolbarn rejält de engelska på icke-verbala test. Märk­värdigt stabila resultat för olika grupper världen över har forskarna

 

274

 


ASIATERNA - EUROPEERNAS "GULA FARA"

 

också funnit inom grupper av olika folk på låg kulturell nivå, som inte kan läsa och skriva, vare sig dessa bor i hemlandet eller långt borta.

 

Som Sowell sammanfattar: "Frågan här är inte om dessa skillnader är kulturella eller genetiska till sitt ursprung. Det viktiga är att de är verkliga och att deras konsekvenser är verkliga." (2)

 

Eller som en ledarskribent i världens ledande specialtidskrift om Intelligence, med just detta namn, skriver: "Fakta om läs-och skrivför­måga, skolresultat, och andra uttryck för förmåga har samma status som fakta om gaser i luften, kemikalier i vattnet, och andra tecken på den fysiska miljöns kvalitet - de är vad de är och de säger något om det samhälle som producerar dem. " (3)

 

2. DEN GUL-VITA IQ-TRAPPAN

 

Antag att dessa och hundratals liknande resultat återspeglar en verk­lighet. Antag också att asiaterna nu har lärt sig det som Västeuropa lärde sig för 500 år sedan, att det är produktion och innehav av yttre instrument som avgör maktkampen samt att det är IQ-nivån, AKG, som avgör kapaciteten att utveckla slika instrument.

 

Om då japaner, kineser och koreaner har bättre AKG än vi kaukasi­er, då finns det stora förutsättningar för att vi vita i nästa århundrade blir de gulas negerslavar!

 

Ty då kommer alla personalchefer i väsentliga superhjärnor att se på intelligenstrappan på ett nytt sätt. Då kommer de att finna att det är orientalerna som skall ha de jobb som ligger mellan 80 och 120 medan européerna får nöja sig med dem som ligger mellan 70 och 110 på bil­den i förra kapitlet.

 

3. DET VÄXANDE ASIATISKA LEDARSKAPET

Det asiatiska ledarskapet håller på att växa fram. Asiaterna utgör i dag 3.3 procent av USAs befolkning. Men på elituniversiteten dominerar de på samma sätt som judarna gjorde i seklets början.

 

På Harvard är ungefär en femtedel av alla studenter av asiatisk här­komst. (4) Det är sex gånger så mycket som deras andel av befolkningen skulle motivera.

 

I Californien utgör asiaterna cirka tio procent av befolkningen i re­levanta årsgrupper. Men på University of California har de varit drygt dubbelt så många, 22 procent. Där har man i åtskilliga år haft kvotering till minoriteternas d.v.s. afro-amerikaners och hispaniers

275


IQ-TRAPPANS BISTRA VERKLIGHET

 

fördel. Det var detta Carl Tham ville införa på KTH och Chalmers. Sådan har dock slagit kraftigt fel av olika skäl. (5)

 

1995 beslöt styrelsen för Californien-universitetet därför att av­skaffa denna "kvotering" i den mån lagen så tillät. Resultatet av detta är att man förväntar sig att amerikaner med asiatisk bakgrund kommer att ta mellan 25 och 30 procent (6) av universitetets studieplatser, inemot tre gånger så många som deras andel av statens befolkning.

 

4. HUR SER ORIENTALERNA PÅ OSS VITA?

 

Asiaterna bygger upp ett strålande begåvat och intelligent ledarskap inför nästa århundrade. Detta slår redan igenom i ekonomin. När Västvärlden stagnerat och lider av hög arbetslöshet växer Sydostasien med fem a sju procent om året. Också om denna växt börjar från en låg nivå ger det resultat. Världsbanken har uppskattat att år 2020 kommer sju av världens tio största ekonomier att ligga i Asien.

 

Och vem vet hur asiaterna kommer att använda sin makt. Japan spöade Ryssland 1905, de försökte med USA i Pearl Harbour 1941. Kommer de igen? Kina har haft en lång konflikt med Sovjetunionen. Relationerna mellan Kina och USA är spända, inte minst p.g.a. Tai­wan. Kina exporterar delar av supervapen till länder som trasslar till tillvaron för Väst. Japan samlar på sig en massa plutonium på ett sätt som gör atomvapenexperter något oroliga. Och i Singapore, med tre fjärdedelar kineser och ca femton procent malajer i folket, har Lee Kuan Yew i ett kvarts sekel fört en öppen rasistisk politik, bl.a. base­rad på förmodade IQ-skillnader mellan dessa två "raser".

 

Mina vänner som känner Kina och Japan hävdar att där finns ett ganska så stort förakt för de vita barbarerna. Detta förakt är kopplat till ett "förakt för svaghet" som i sitt praktiska handlande liknar 1920- ­och 30-talens rasförädlingspolitik i USA och Europa. Vem vet om inte detta kan leda till en rejäl konflikt mellan den gula" överlägsna" och den vita "barbariska" rasen i framtiden?

 

Det är i alla händelser vad följande citat antyder:

 

"Nationalism, byggd på ras, har ...varit i tillväxt i post-Tienanmen perioden, från presentation av de tidiga hominiderna som 'förfäder' till den 'gula rasen' i palaeo-antropologi till identifikation av Han­folket som ättlingar till den Gule Kejsaren i serologiska studier. Några få demografiska tidskrifter har till och med hävdat nationens ’biolo­giska fitness' och hälsat nästa sekel välkommet som en period som

 

276


ASIATERNA - EUROPEERNAS "GULA FARA"

kommer att domineras av en 'biologisk konkurrens' mellan' den vita rasen' och 'den gula rasen'."

"I november 1993 satte man t.o.m. upp ett forskarteam med upp­giften att isolera de speciella 'kinesiska generna' i mänsklighetens ge­netiska DNA-kod." (7)

 

5. NYA RASFÖRÄDLINGSLAGAR

 

Detta citat visar att rasistiskt tänkande ingalunda är någon västlig spe­cialitet. Den genetiska omänsklighet åt vilken västvärlden hängav sig för sextio sjuttio år sedan upprepas nu i stor skala i det kommunistiska Kina.

 

"Idioter föder idioter" har Li Peng, en av partiets mäktigaste män som också var direkt inblandad i Tienanmen massakern på den Him­melska Fridens Torg 1989 sagt. Förutom den stenhårda och ur vår syn­punkt förfärande brutalt omänskliga barnbegränsningspolitik som Kina länge ägnat sig åt, (8) kom det i oktober 1994 en "Moder-och-barn­lag" som i yviga och oprecisa termer påbjuder eugenik, rasförädling, för alla individer som "bedöms olämpliga för fortplantning". Det nya och vackrare namnet valdes, sedan några djärva individer vågat protes­tera mot ett tidigare utkast med det råare och rakare men också sanna­re namnet, "Rasförädlingslagen".

 

I ett land där all politisk opposition är tystad bör man inte bli förvå­nad över att en amerikansk rundfråga till 402 genetiker i 30 av Kinas provinser visar att 89 procent av dessa stödjer de nuvarande lagarna om "selektiv abort" av genetiska skäl. (9)

 

Det biologiska tänkandet är, såvitt jag förstår, för närvarande mycket starkare i det kommunistiska Kina än i något annan land. Det som vanligen i debatten anses som en högersjukdom har nu tagits över av en extrem socialism.

 

Innanför detta syndrom synes det klart att de kineser som står för denna politik kan anse sig själva, i dag som fordomdags, som represen­tanter för en "ras" som är överlägsen alla andra. Västerländsk intelli­gensforskning ger dem rätt åtminstone på intelligensens område.

 

6. VAD SKER MED "HISTORIENS GLOBALA GISSEL”  ?

 

För att tala med Cavalli-Sforzas tre element i en definition av "ra­sism" (10): IQ-skillnader finns mellan den gula och den vita rasen, denna gång till "vår", de vitas nackdel. Anser de gula att de därför är "över­lägsna”? Det finns tecken på det. Anser de därför att de har rätt

 

277

 


­IQ-TRAPPANS BISTRA VERKLIGHET

 

att ”dominera” oss. Tja, det finns nog tecken på det också.

 

Därför kan man nog befara ett mått av rasism från japaners och kinesers sida. Vad vore konstigt med det? Vi vita har i århundraden ägnat oss åt samma dimmiga tänkande. Dessutom, om judarna velat ha revansch för förlusterna i Mellan Östern-krigen för 2000 år sedan, vore det väl inte så konstigt om japaner och kineser ville ge oss européer lite på käften för 200 års kolonialism?

 

Detta är kanske av mindre intresse. Det verkligt intressanta är näm­ligen att om min grundtes är riktig kommer den framtida världshisto­rien att relegera ner oss högmodiga européer en bit.

 

Om samhällets utveckling, som är grundtanken i denna bok, tende­rar mot en "super-hjärnornas kamp", i vilken de två senaste seklernas nationella integration nu slår över i kontinental integration, då kan gammalt grumligt rastänkande bli en väsentlig identifikationsgrund för globala block.

 

Om denna kamp kommer att avgöras av förmågan att organisera enskilda individers apkäppsgener i stora effektiva produktionsmönster, då är det fullt möjligt att den konfucianska etikens kollektiva grund ger starkare sociala "organismer" eller superhjärnor än den västliga individualismen.

 

Om det i dessa organismer är av primär betydelse att varje nisch fylls av individer med "rätt" IQ-nivå, vare sig för hög eller för låg, men att en genomsnittligt något bättre IQ-nivå slår ut en genomsnittligt något lägre IQ-nivå, då kan en oriental superhjärna komma att bli ef­fektivare än en europeisk

 

Går vi på grund av vår (brist på) intelligens då fram mot konflikter mellan den gula och den vita rasen, är det tänkbart att asiaterna lyckas besegra den folkgrupp som i ett halvt årtusende varit ett globalt gissel för alla andra.

 

Går vi tack vare ett ännu bättre utnyttjande av vår intelligens fram mot ett globalt samarbete i någon form av embryonal världsstat så bör det betyda att asiater i framtiden kommer att inta de flesta toppositioner­na och att vi européer kommer att få ta hand om de sämre jobben i den glo­bala makthierarkin.

 

Vi européer löper risken att bli asiaternas negerslavar. Hur skall vi i så fall möta den risken? Det är i den frågan vår intelligens verkligen sätts på prov.

278

 

 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems