Home
 
 
Mendels gåva: vår nästa världsbild Print
 

MENDELS GÅVA:

VÅR NÄSTA VÄRLDSBILD

med kritik av SOU 2004:20.

Föreläsning på Lindahl-dagen i Uppsala

den 3 februari 2005

av Gunnar Adler-Karlsson, prof., V.I.

 

1. Inledning: 99,4 % schimpans.

När jag för ett knappt år sedan sist höll föredrag i Uppsala talade jag om för er att ni till 98,75 procent inte var något annat än schimpanser.

Det smärtar mig att behöva avsluta denna angenäma dag med att tala om för er att jag tyvärr var alltför optimistisk. De senaste studierna av de aktiva delarna i en rad DNA-sekvenser har visat att arvsmassan mellan människor och schimpanser är identisk till hela 99,4 procent. [1]

Mina damer och herrar, ni bör således inse att det enda som skiljer er från dessa laboratoriedjur är sex aktiva DNA-promille. Till 99,4 procent är ni schimpanser.

Inte nog med det! En annan studie har slagit fast att det finns över 5,000 DNA-strängar i vilka våra mänskliga arvsanlag som till hundra procent är identiska med mössens.

Varav jag personligen dragit slutsatsen att all mänsklig politik är muspolitik.

Det gäller även vår behandling av den Mendelska revolution som nu väller in över oss. Fast här kanske det mera handlar om strutspolitik, om den svenska ovanan att sticka huvudet i sanden inför någon utveckling som kan få enorma konsekvenser för oss alla.

2. SOU 2004:20.

I detta korta anförande vill jag koncentrera mig på ett enda exempel på denna strutspolitik, på en statlig utredning, SOU 2004:20, som i vår lär resultera i en proposition till Riksdagen. Utredningen bär titeln ”Genetik, integritet och etik.

Om Kalle får reda på att han lider av en genetisk sjukdom som med stor sannolikhet kommer att lägga honom i graven på ett tidigt stadium, kan han skinna ett försäkringsbolag på stora summor. Skulle däremot bolaget veta om Kalles genetiska tillstånd, kan individen drabbas dubbelt: han skall inte bara dö tidigt, han vägras också en normal livförsäkring till förmån för sina barn.

Detta är ett sedan flera år diskuterat dilemma som förvisso måste lösas. Utredningen gör det med följande paragraf, ”Ingen får ställa som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten genomgår en genetisk undersökning eller lämnar genetisk information om sig själv”. Detta är en generell skrivning, som alltså också gäller anställningsavtal.

Den mest studerade mentala egenskap vi har är intelligensen, [2] definierad som förmågan till abstrakt tänkande. Intelligensskillnader anses av de flesta experter i dag till cirka två tredjedelar vara ärftlig. IQ-test är näst intill standard vid anställningar i USA. De lär vara vanliga också i Sverige. Med lite extensiv tolkning måste vårt aktuella lagförslag också gälla IQ-test.

Detta är förvisso viktigt. Vi vet nämligen [3] att sjukdomar [4] , inkomst, arbetslöshet [5] , studieframgångar och även något så viktigt som livslängd [6] , samvarierar med intelligensnivån. Dessutom finns det skillnader i intelligens mellan de två könen [7] . Nu skall krav på sådan kunskap om individer kriminaliseras.

Dock inte för forskare. Sådana får söka efter vilken kunskap de vill. Utom på en punkt, som nämns i paragraf 4. Men innan jag tar i den, vill jag ställa frågan:

3. Vad är den ”Mendelska revolutionen?”

Den moderna människan har genomgått tre ”mentala” revolutioner, alla under stort motstånd från den härskande makten. Två har vi bakom oss, en har vi framför oss.

1543 kom Kopernikus heliocentriska världsbild. Dåvarande makthavare påstod att en allsmäktig Gud placerat dem själva på maktens tron mitt i universums center. Runt dem, förklarade de för massorna, snurrar solen, alla himlakropparna och den okunniga massan. Kopernikus avslöjade lögnen i dessa maktanspråk.

Makthavarnas svar blev förföljelser och bränning å båle. Kopernikus klarade sig. Ty han vägrade att publicera sin bok förrän han låg på dödsbädden. Under 200 år stod hans mäktiga volym, De revolutionibus… på kyrkans Index över förbjudna böcker.

1859 kom vår andra mentala revolution. Charles Darwin la då fram starka indicier på att människan ingalunda var en Guds speciella skapelse utan helt enkelt en fortsättning på djurriket.

Det är till Darwins ära jag kallat min egen senaste bok, ”En uppblåst bakteries memoarer”. Det är en vetenskapligt korrekt titel!

Maktens svar denna gång var att förlöjliga Darwin och hindra spridningen av evolutionsläran, något som fundamentalister fortfarande försöker sig på. [8]

Fadern till vår tredje mentala revolution var Johannes Gregor Mendel. Med hjälp av korsbefruktning av ärtor blev han den förste som bevisade att det finns ett biologiskt arv, som formar allt levande.

Mendels kunskap kom 1865. Men det är först nu den slår igenom, i form av djup kunskap om våra gener, om de byggstenar av vilka allt liv är uppbyggt.

Denna kunskap är fortfarande ytterst känslig. Forskare som vågar peka på dessa sanningar, utsätts för en medial inkvisition. Denna tar ingalunda upp sakfrågorna. I stället ägnar inkvisitorerna sig åt att göra de ”onda” författarna till rasister och nazister och slänger efter dem de falska anklagelsernas värsta stinkbomb, anti-semitismen.

Ett roande exempel kom för bara två veckor sedan. Presidenten vid världens mest ansedda universitet, Harvard, antydde att orsaken till att det finns så få kvinnor i den absoluta toppen av matematisk forskning möjligen kan finnas i nedärvda könsskillnader. Detta resulterad i en kopiös mediastorm och i att sponsorer hotade att dra in sina gåvor. [9]

Om det Harvard-presidenten sa var sant eller inte, togs inte upp. Det finns faktiskt god forskning som visar att frekvensen av män på matematiska IQ-kurvors yttersta högerspets är något högre än av kvinnor.

Om denna forskning sände jag själv en artikel till DN för något år sedan. Ni får gärna sprida den fritt, skrev jag. På detta vänliga erbjudande fick jag ett svar, i vilket det bokstavligen står: "Får spridas fritt? Jag ska sprida det ner i skithuset, där det hör hemma."

Fullt så vulgärt har man inte behandlat Harvards president. Men lika sakligt. En mycket stor så kallad ”vetenskapskolumnist” i Svenska Dagbladet avfärdade Harvards naturligtvis mycket obetydlige president med rubriken ”Harvards rektor spottar grodor”, varefter hon diskuterade något helt annat än vad denne sagt. [10]

Med en viss fasa har jag från trovärdig källa fått erfara att också en ledamot av Svenska Akademin har ägnat sig åt att hindra spridning av tryckt skrift, som bland annat innehöll kunskap om dessa könsskillnader. Något som möjligen står i strid med Tryckfrihetsförordningens andra paragraf och som förstört mitt förtroende för ovälden bakom Nobelprisbesluten.

Maktens mediala knektar ger stundom intryck av att beklaga, att de nu inte har tillgång till samma varma bål för Harvards president och mig, som deras föregångare hade för Giordano Bruno.

Vilket vi inte bör förvåna oss över. Ty den Mendelska revolutionen avslöjar att dessa individer, till och med censurbenägna nobelprisutdelande ledamöter av Svenska Akademin, till 99,99 procent har identiskt samma arvsmassa som primitiva vildar hade strax före jordbrukets tillkomst.

4. Vilken kunskap ger då den Mendelska revolutionen?

Darwin, Marx och Mendel var samtida. Marxismen, och även liberalismen, har länge byggt på två ”mendelska” antaganden.

Det första är att det inte finns någon nedärvd mänsklig natur.

Den andra är att skulle det nu finnas en biologiskt given mänsklig natur, så är den så svagt rotad att vi, med kommunistiska revolutioner eller liberala reformer, relativt lätt kan göra om den så att alla blir i stort sett lika.

Den Mendelska revolutionen visar att båda dessa två antaganden är rejält falska.

Vi är alla olika. På cirka 30.000 gener finns det över femton miljoner variationer som kan kombineras med varandra. [11] Detta är till exempel basen för cirka en miljon miljarder kopplingar inne i våra hjärnor. Alla våra egenskaper är så fördelade att somliga har mycket, andra litet och de flesta en medioker portion av dem. Men aldrig är två av oss lika, vi är alltid olika.

Som en enkel tumregel, anser många forskare, kan två tredjedelar av de flesta skillnader i t.ex. karaktär och intelligens, skrivas på arvets och bara en tredjedel på miljöns konto.

Den politiska dynamiten i den Mendelska revolutionen är att socialismens och liberalismens grundläggande antaganden om människans natur och därmed om verkligheten kraftigt måste ifrågasättas.

5. Kritik av förbud mot kunskapsspridning.

SOU 2004:20 sysslar med generella förbud mot spridning av viss kunskap. Oavsett vad man tycker om saken, är detta naivt!

Jag vågar säga det, då jag har lagt en stor del av mitt liv på detta fält. 1968 skrev jag en avhandling om USAs försök att med hemlighetsmakeri och embargon stoppa den kunskap som skulle ge Stalin en atombomb. [12] Det misslyckades. Stalin skaffade sig snabbt både kunskapen och bomberna. Ett halvt sekel senare har nu Pakistan ägnat sig åt grosshandel i sådan, för mänsklighetens överlevnad livsviktig kunskap. ((Vilket också kunde förutsagts med den bok från 1968, som då drev mig i landsflykt, men som nu, 35 år senare, i internationell litteratur, till min glädje citeras som ”klassikern” på embargopolitikens område. [13] ))

Frågan är högst aktuell. För några veckor sedan [14] hade en ledande vetenskaplig tidskrift en artikel om forskare som med syntetiska metoder tillverka DNA-strängar av livsfarliga virus. Denna kunskap kommer att bli högintressant för morgondagens terrorister. Därför föreslog upphovsmannen till denna nya teknologi, att såväl kunskapen som apparaturen skulle beläggas med embargon. Vilket, kan jag tyvärr garantera, kommer inte att fungera.

6. Förbudet motverkar sitt eget syfte.

SOU-förbudet kommer inte bara att inte fungera. Det kommer även att motverka det som dess upphovsmän vill uppnå. Varför?

I min bok om Superhjärnornas kamp har jag ett kapitel som, mig veterligen, ingen vågat ta upp. Vad är det då för hårresande saker jag där säger? Jo, att de IQ-svagaste människorna lever inte trots utan tack vare de IQ-starkastes inbördes konkurrens. Att de, som haft otur vid fördelningen av den Mendelska genkortlekens IQ-kort, lever tack vare den råa Darwinistiska konkurrenskamp, åt vilken de högst intelligenta och maktlystna individerna i toppen av världssamhället ägnar sig.

De fattiga lever, hävdar jag, tack vare den kulturella selektering, det medvetna kulturella urval som kombinationen av goda IQ-test och framväxten, sen renässansen, av juridiska personer, det vill säga multinationella företag och banker, har gjort möjligt.

Under de senaste sextio åren har vi nära trefaldigat mänskligheten. Under en enda hundratusendel av vår existens har vi ökat jordens befolkning med långt flera människor än under 99,999 hundratusendelar tidigare. Hur katten har vi lyckats med det?

Jo, just tack vare att de stora företagen har ägnat sig åt att med kulturell selektion vaska fram de intelligentaste individerna ur en med integrationen växande begåvningsreserv. Dessa har sedan i allt större laboratorier lyckats göra en allt snabbare serie uppfinningar, som i slutändan höjt produktiviteten på våra jordar och därmed tillgången på mat. Med resultat att barnadödlighet har fallit, livslängden ökat och befolkningen vuxit.

Vi klagar – med rätta - över att en miljard människor lever i absolut fattigdom. Men vi glömmer att sedan andra världskriget har vi också givit liv åt två miljarder, som lever över fattigdomsstrecket, och åt ytterligare en miljard, som redan blivit obest feta.

Förvisso är denna hjälp åt de svagaste ingalunda målet för de stora företagen. Dessa Superhjärnor vill bara segra i kampen mot varandra. Men det som kallas ”the horse shit theorem”, hästskitsteoremet, håller. Om ni ger en häst så mycket havre att den inte kan smälta allt, så kommer ett antal osmälta korn att hamna i dess avföring. Där kan de fattiga gråsparvarna kan picka dem i sig och få ett skrovmål som hjälper dem överleva.

Ett förbud mot nyttjande av kunskap om Mendelska skillnader, som till cirka två tredjedelar kan vara genetiskt nedärvda, det skulle sannolikt motverka den ekonomiska effektivitet, tack vare vilken kanske två tredjedelar av dagens mänsklighet lever.

Det lagförslag, vars avsikt är att skydda de svaga skulle då befrämja döden bland de allra svagaste!

7. Makten över släktets framtid.

Inte nog med det. Detta lagförslag som avser att skydda mot diskriminering skulle samtidigt som det skulle lagfästa en ruggig diskriminering mellan å ena sidan vetenskapsmän och, å den andra, alla andra, också de företagare som kunde nyttja kunskapen till ökad produktivitet och mera mat på jorden.

Forskare, sägs det gång efter gång, får nyttja all den genetiska kunskap som de vill. Dock med ett undantag, det som står inskrivet i SOU-förslagets 4e paragraf som säger: ”Ingen får utföra någon åtgärd som syftar till att åstadkomma genetiska förändringar som kan gå i arv hos en människa.” (min kurs.)

Här kommer den svenska politiska naiviteten i form av en förfärlig kautschukparagraf till klart uttryck. Realismen måste däremot ta i följande åsikter:

’Låg intelligens, dumhet, är en förfärande sjukdom, som vi bör behandla med genetisk manipulation av arvsanlagen. Ja, det är rent utav vår moraliska plikt att sträva efter en kunskap som ger oss makt att ändra arvet för alla kommande generationer.’

Det är inte jag som anser dumhet vara en förfärande sjukdom, det är en av världens mest kända vetenskapsmän, dubbelspiralens avslöjare, Nobel-pristagaren James Watson, som säger detta. [15] Hans ”fans” anser till och med att det är vår ”moraliska skyldighet” att manipulera gener som ”syftar till” att skapa nya arvsanlag. ((De stödjer sig på biskop Ireneus som för inemot 2000 år sedan ansåg att Gud medvetet skapat människan en smula ofullständig och givit henne uppdraget att fullkomna det, som den Allsmäktige lämnat ofullkomligt.))

Den snabbt växande Mendelska kunskapen ställer mänskligheten inför en ”teknisk” förändring, större än någon vi haft under de gångna sex årmiljonerna. Min kortsammanfattning lyder: På samma sätt som naturens blinda urval har selekterat fram människan som sin herre, kommer nu somliga människor, med hjälp av medvetet kulturellt urval, att kunna selektera fram en ny ras av ”övermänniskor” som jordens herrar. Risken är då stor, när här blir för trångt, att dessa kan komma att omfatta den ”livbåtsetik” som återigen berättigar att man lämnar de svagare, ”undermänniskorna” att dö.

Detta är tyvärr inte ett speciellt orealistiskt scenario som de svenska statliga utredarna vill undvika, med sin naiva paragraf om att allt som ”syftar till” sådan verksamhet, skall förbjudas.

En pinfärsk studie visar att nära en tredjedel av all forskning i England är militär. I USA är det mer än en tredjedel. [16] Tror ni inte militära forskare kan ge sig till att manipulera vår gamla arvsmassa, något som dock kommer att påstås ”syfta till” nånting helt annat?

Bakom orden ”syftar till” kan vilken grymhet som helst döljas!

De naiva lagförslagen i SOU 2004:20 kan möjligen anses vara ett resultat av ett land i vilket gymnasieskolan, enligt en framstående skolpolitiker, förvandlats till ”statsfinansierad hobbyverksamhet” och Skolverket därtill avskaffat betyget ”underkänt” och ersatt det med ”Filosofie Doktor”.

8. Slutord: Vad vi verkligen behöver.

Låt mig sluta med en än djupare tanke.

Tragedin i vår tillvaro är den, att vi endast kan tillfredsställa mänsklighetens behov av mat genom att frustrera dess dröm om makt. Här finns en olöslig konflikt, som vi måste lära oss att leva med.

Varför är det så?

Jo, därför att mat till ytterligare tre miljarder människor inom 50 år obönhörligen kräver samtänkande i ännu större hierarkiska Superhjärnor än dem vi redan har. Det negativa med dessa Superhjärnor är, att deras matproduktion bara fungerar om de får ägna sig åt att sålla bland Mendelska skillnader mellan IQ-starka och IQ-svaga, nyttjande sådan kunskap som nu skall förbjudas.

Dock, ingen vill känna sig som svag eller ens medelmåttig. Alla drömmer om att vara bäst, eller åtminstone att tillhöra det bästa laget, t.ex. en överlägsen ras eller ett utvalt folk. [17]

Vi står inför det mycket svåra dilemmat att välja mellan hierarki och jämlikhet, vilka ord döljer det än värre dilemmat, det mellan mat och makt. Utan hierarki, ingen mat. Med hierarkisk makt, som kan ge mat, ingen jämlikhet.

Det är min övertygelse att om vi skall kunna undvika än värre tragedier än dem vi redan sett, då måste vi lära oss leva med dessa dilemman. Då måste vi förkasta de strutsförsök till undertryckande av kunskap om verklighetens stora genetiska skillnader i både fysiska och mentala egenskaper, åt vilka såväl SOU 2004:20 som många politiskt korrekta och feminister vill ha.

Förvisso är denna kunskap högst problematisk. Förvisso kan den missbrukas. Men de som vill missbruka den kommer säkerligen att skaffa sig materialet och att välja ut de sanningar som passar just dem. Ty de vet, lika väl som vi, att kunskap är makt!

Det är också därför som goda humanister öppet, ärligt, realistiskt och minst på europeisk nivå, måste ge sig i kast med de förvisso hutlöst svåra frågor som den nya Mendelska kunskapen om våra genetiska skillnader ställer oss inför.

Att förbjuda spridning av sådan kunskap, som SOU 2004:20 föreslår, är inte bara dömt att misslyckas, det synes mig dessutom vara ett uttryck för mental lättja eller för rädsla, eller, än värre, för maktens tendenser till tyranniskt kunskapsmonopol.

Något som i så fall alla goda jurister alltid måste bekämpa!

Gunnar Adler-Karlsson

www.wwwgak.org{moscomment}


 

[1] Derek E. Wildman et al., ”Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzeez: Enlarging genus Homo.”, PNAS, June 10, 2003, p. 7181.

[2] Robert Plomin and Frank M. Spinath, “Intelligence: Genetics, Genes, and Genomics”. APA, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 86, No.1, 2004, p. 112.

[3] För en god översikt, se Ian J. Deary, Looking Down on Human Intelligence. From psychometrics to the brain. Oxford University Press 2000.

[4] Linda S. Gottredson, “ Intelligence: Is It the Epidemiologists’ Elusive “Fundamental Cause” of

Social Class Inequalities in Health?” APA, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 86, No.1, 2004, p. 174.

[5] R.J.Herrnstein and Ch. Murray, The Bell Curve. Intelligence and Class Structure in American Life. The Free Press 1994, pp. 163 och 372.

[6] Se GAK, ”Är du intelligent får du leva längre.” Aftonbladets Debatt, 1 mars 2002.

[7] Ian Deary, "Population sex differences in IQ at age 11: the Scottish mental survey 1932". Intelligence No. 6, 2003. p.533.

[8] Se ledaren i IHT 25 jan. 2005 eller Nature 20 jan. 2005, p. 182.

[9] IHT 050120. p.2.

[10] SvD 050130, p. 22.

[11] KI’s Medicinsk Vetenskap vid KI, Nr. 3, 2004, p. 39.

[12] GAK, Western Economic Warfare 1947-67. AWE 1968.

[13] Se t.ex. Alan P. Dobson, US Economic Statecraft for Survival 1933-1991. Of sanctions, embargoes and economic warfare. Routledge London and New York 2002, p.24

[14] (Nature Genetics 13 jan. 2005 - ´check!)

[15] G Stock and J Campbell, editors, Engineering the Human Germline. An Exploration of the Science and Ethics of Altering the Genes We Pass to Our Children. Oxford University Press 2000, pp. 79, 120 och 132.

[16] Nature, 20 jan. 2005, p. 184

[17] Anthony D. Smith, Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity. Oxford University Press 2003.

 

Comments

There are no comments yet - feel free to add one using the form below...


Page 1 of 0 ( 0 comments )

You are not authorized to leave comments - please login.
 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems